Referat

Dansk Bavaria klub,s årlige ordinære generalforsamling Lørdag den o2. marts 2013kl. 1600 i Fredericia idrætscenter, Vester Ringvej 100, Fredericia.

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens årsberetning
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2012 og budget for 2013 til godkendelse.
4) Indkomne forslag.
5) Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
6) Valg til bestyrelsen.

På valg er:
Allan Torbensen. Ønskede ikke genvalg.
Gitte Jørgensen. Ønskede ikke genvalg.
Michael Andersen. Er villig til genvalg.
Hanne Christiansen . Er villig til genvalg.

7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8) Valg af revisor og revisorsuppleant.
9) Eventuelt.

Formanden, Søren Dyrskjøt, bød velkommen til generalforsamlingen og gav udtryk for bestyrelsens glæde over at så mange var mødt op. Derefter et velkommen til forsikringsselskabet First Marine v/ stig Lyngby, med hvem Dansk Bavaria Klub har indgået en samarbejdsaftale.
Der forud for selve generalforsamlingen gennemgik aftalen og forsikringsbetingelserne i forbindelse med denne aftale.

Efter nogle uddybende spørgsmål og svar blev selve generalforsamlingen startet.

Ad pkt. 1)Bestyrelsen foreslog Per Sabat som dirigent og valgt med applus.

Ad pkt. 2) Søren fremlagde bestyrelsens årsberetning, herunder, at det var hans sidste beretning som formand, idet han netop havde fået en bestyrelsespost i Danske tursejlere som krævede meget tid. Derfor havde han havde truffet valget om af gå af som formand for Dansk Bavaria Klub. Søren bliver dog i bestyrelsen indtil valget i 2014. Beretningen blev godkendt uden spørgsmål. Klubbens nye Webmaster, Dan, blev præsenteret.

Ad pkt. 3) Hanne fremlagde klubbens årsregnskab, budget for 2013 og klubbens rejsekonto, der var uddelt til de fremmødte. Efter enkelte uddybende spørgsmål til rejsekontoen, hvortil Søren gav en nærmere orientering om anvendelsen, blev regnskabet godkendt med applus.

Ad pkt. 4) Der var indkommet 1 forslag fra medlem nr. 171, Aage Gravesen:
”Alle medlemmer af Dansk Bavaria klub skal have adgang til de medlemsoplysninger det enkelte medlem måtte ønske at oplyse mht båd, havne, klub- og persondata. Disse oplysninger skal naturligvis beskyttes af adgangskode og password således, at kun klubbens medlemmer har adgang hertil”
Forslagsstilleren var ikke til stede, men forslaget var skriftligt begrundet.
Efter en drøftelse blev forslaget vedtaget således, at
”Webmaster styrer og udfører det praktiske arbejde og det er hvert enkelt medlem der selv skal udfylde de oplysninger som pågældende ønsker tilgængelig.”

Ad pkt. 5) Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for det kommende år på kr. 250,-, der blev vedtaget. Ny klubstander sendes når kontingent er betalt.

Ad Pkt. 6) Der var 4 bestyrelsesposter der skulle besættes, Der var opstillet 6 kandidater. Bestyrelsen begærede skriftlig afstemning. Der var 43 stemmeberettigede tilstede incl. fuldmagter.
Hanne Christiansen 43 stemmer (Valgt)
Lars Bøllund, 37 stemmer (valgt)
Michael Andersen 30 stemmer (Valgt)
Svend Erik Nielsen, 27 stemmer (Valgt)
Erik Heislund Lemming, 24 stemmer (ikke valgt)
Tom Allersted, 9 stemmer (ikke valgt)

Der blev afgivet 2 ugyldige stemmer.

Ad pkt. 7) Der var 2 suppleant poster der skulle besættes. Der var opstillet 3 kandidater.
Afstemningen blev foretaget ved håndsoprækning.
Erik Heislund Lemming (valgt)
Tom Allersted (valgt
Fritz Jørgensen (ikke valgt)

Ad pkt. 8) Klubbens nuværende revisor, Dorte Sabat og revisor suppleant Lone Sabat var begge villige til genvalg og blev valgt ved applus.

Ad Pkt. 9) Der blev fra medlemmer i Strib givet tilsagn om at arrangere landstræffet i år 2014 og som vil blive i Bogense. Var det en idé at lave en form for eskade-sejlads.
Bestyrelsen blev opfordret til at forsøge med flere arrangementer i de mørke måneder.
Der blev fra forsamlingen rettet en stor tak til Søren for hans store arbejde, energi og entusiasme som han havde udvist for Dansk Bavaria Klub.
Søren gjorde opmærksom på klubbens vinsmagning i Nappedam og henviste til hjemmesiden for mere information.
Søren rettede en meget stor tak til Gitte og Allan for deres store arbejde i bestyrelsen bl.a. med at forhandle aftalen med First Marine i hus.
Søren ønskede de nye medlemmer velkommen i bestyrelsen og takkede dirigenten for god og kyndig styring af generalforsamlingen, der blev erklæret for afsluttet af dirigenten kl. 1755.

Herefter rejste forsamlingen sig og udråbte et trefoldigt HURRA efterfulgt af Bava-ri-a.

Derefter gik forsamlingen til spisning i restaurant F.I.C.

G. Graversen
Sekretær.