Referat

Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 1700 på Storebælt camping og Cottages, Storebæltvej 85, Korsør.

Tilstede var Svend Erik, vognmanden (Niels Arne), Lars C, Hanne, Gravers, webmaster Dan og Jette.

Dagsorden

1 Siden sidst
2 Økonomi
3 Hjemmesiden / sponsorer
4 Samarbejde med det nye Floor / Dansk Marine Center
5 Årstræf og generalforsamling i Øer 2015
6 Bestyrelse – afgang / tilgang.
7 Lokaltræf
8 Eventuelt
9 Næste møde.

Ad pkt. 1:
Svend Erik orienterede om, at der er sket store omvæltninger hos Floor Marine.
Michael har solgt virksomheden Floor Marine og er nu helt ude af virksomheden.
Han har haft et møde med virksomhedens nye ejer, Jens Meyer og herunder ønsket ham tillykke med overtagelsen.
Den nye ejer ønsker også at have et meget tæt og styrket samarbejde med Dansk Bavaria Klub, med forskellige tilbud og service, og startede da også med at invitere alle klubbens medlemmer gratis ind til bådudstillingen i Fredericia lørdag den 28.02., hvor han også var vært ved et meget fint traktement. En meget stor tak fra klubben for det.
Jens Meyer har også givet tilsagn om at komme til landstræffet i Øer.

Svend Erik orienterede om, at der i år ikke har været den fornødne interesse blandt medlemmerne for klubturen med sejlads i lejede både i Grækenland, hvorfor turen er aflyst. Kun en enkelt havde tilmeldt sig ved tilmeldingsfristens udløb.
Den mulige årsag hertil blev drøftet. Der var dog
enighed om at forsøge igen på et senere tidspunkt.

Gravers orienterede om, at der ved tilmeldingsfristens udløb var 21 tilmeldte til arrangementet på flyvestation Skrydstrup den 16. marts og at arrangementet gennemføres.

Gravers orienterede om, at der fortsat er en positiv udvikling m.h.t. nye medlemmer. 25 har meldt sig ind i klubben siden sidste bestyrelsesmøde.

Hanne orienterede om, at der også var sket en del udmeldelser, typisk var årsagen, at båden var solgt.
Klubben har p.t. ca. 400 medlemmer.

Gravers orienterede om en henvendelse fra klubmedlem Søren Dyrskjøt om støtte fra Dansk Bavaria Klub til genvalg som bestyrelsesmedlem af Danske Tursejlere i.f.m. generalforsamlingen den 18. april.
Henvendelsen blev drøftet og der var enighed om, at klubben godt kunne støtte Søren,s kandidatur, og at Gravers repræsenterede Dansk Bavaria Klub som delegeret ved generalforsamlingen.

Ad pkt. 2:
Hanne orienterede om klubbens aktuelle økonomi og hun forelagde det reviderede årsregnskab.
Regnskabet blev gennemgået og der var enighed om, at klubben har en god økonomi.

Ad pkt. 3:
Dan forelagde og forklarede det nye layout på hjemmesiden der i et stykke tid, som et forsøg, har været tilgængelig for bestyrelsen.
Der var enighed om, at den nye hjemmeside ser rigtig godt ud og er blevet tilrettet så den også er brugervenlig til tablet, Ipad og smartphone, og at den nu kunne tages i anvendelse for alle.

Ad pkt.4:
Dan tager kontakt til Dansk Marine Center om samarbejde omkring hjemmesiden, reklame m.m.

Ad pkt. 5:
Preben har fremsendt program for afvikling af klubbens årstræf. Programmet blev drøftet og godkendt.
Svend Erik har kontakt til kok, der skal lave og levere maden til træffets festaften. Den foreslåede menu drøftet og godkendt.
Svend Erik laver invitationen til træffet og indkaldelsen til klubbens generalforsamling, der sættes på hjemmesiden snarest.
Tilmelding via hjemmesiden.

Ad pkt. 6:
På valg i år er Hanne, Lars B og Michael.
Lars B og Michael er villige til at modtage genvalg.
Hanne ønskede ikke at modtage genvalg.
På grund af et meget stort privat arbejdspres ønskede Hanne at udtræde af bestyrelsen med omgående virkning, hvilket blev godkendt af bestyrelsen.
Første suppleant, Jette, indtrådte derefter i bestyrelsen og overtog kasserer posten.

Ad pkt. 7:
Der er indtil nu planlagt lokaltræf i Jyllinge og Årøsund i weekenden 21. til 23. august 2015.
Invitation / tilmelding via hjemmesiden.
Bestyrelsen drøftede den manglende interesse for at lave lokaltræf i bl.a Øresunds- og Limfjordsregionen, hvor der er mange medlemmer og opfordrer nogle ildsjæle til at forsøge.
Der er uændrede klubtilskud til støtte for lokaltræf i år 2015. (kr. 1.500,- til de første 5 både og derudover kr. 100,- for hver båd derudover)

Ad pkt. 8:
Ingen bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at deltage i Dansk sejlunion,s generalforsamling den 21. marts på Scandic, Bygholm Park, Horsens.

Ad pkt. 9:
Næste bestyrelsesmøde afholdes i forbindelse med træffet i Øer.

G. Graversen
Sekretær.