Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk Bavaria Klub

Fredag den 31.05.2019 kl. 13:00 i Havnehuset på Sj.Odde.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens årsberetning.

3. Revideret regnskab og kommende års budget til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

6. Vedtægtsændringer. (se vedlagte bilag)

7. Valg til bestyrelsen: Jette, Nils Arne, Anne, alle 3 modtager genvalg.

8. Valg af 2 suppleanter:

9. Valg af revisor og revisorsupplent: Hans Ch. Andersen modtager genvalg.

10. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. maj 2019.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Bilag:

 Forslag til vedtægtsændringer